Ülesanded

Tutvu veebikeskkonnas konspektiga „Etikett” ning uuri internetist märksõnade „Netikett” ja “Meilietikett” all olevat informatsiooni. Leia tähendused etteantud mõistetele ja seosta need mõistete juurde käivate nö heade tavadega.

Kirjuta essee teemal “Netikett ja mina”, kirjeldades oma kokkupuudet netiketi ja meilietiketiga, kommenteerides olemasolevaid ja kirjutamata reegleid ning kujundades oma seisukoht nende kasutamisest.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli kirjalike tööde juhendis kirjeldatakse esseed alljärgnevalt: “Essee on lühike, kuid isikupärane teaduslikus stiilis probleemikirjutis (oma vaatenurga esitus huvipakkuvale küsimusele). Eesmärk on kujundada oma seisukoha formuleerimise oskust ning võimet seda tekstis väljendada. Olulised on loov mõtlemine ja omapoolne arvamus. Kirjanduse kasutamine ei ole kohustuslik, kuid kirjandusallikate kasutamise korral tuleb neile viidata.”

Töö maht on minimaalselt 600 sõna (umbes üks lehekülg), maksimaalselt võib kasutada kahte kirjanduslikku allikat. Töö tuleb vormistada arvutil vastavalt kirjalike tööde vormistamise juhendile.

Essee tuleb saata e-posti aadressile kristiina/ät/modriku.edu.ee õppejõu määratud tähtajaks järgides korrektse elektronkirja saatmise reegleid.

Hindamine (mitteeristav hindamine):

Hindamiskriteerium Lävend
Sisu Töö sisu vastab teemale, on loogilise ülesehituse ja korrektse sõnastusega. Kasutatud on temaatiliselt sobivaid allikmaterjale. Tekst on isikupärane, mõtted on esitatud selgelt. Töös on põhjendatud teema aktuaalsus
Vormistus Essee vormistus vastab üldjoontes Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli kirjalike tööde juhendile
Autoriõigused Kasutatud materjalidele on viidatud vastavalt kirjalike tööde juhendi nõuetele