Ülesanded

 1. Ülesanded 0-10
 2. Ülesanded 11-17
 3. Ülesanded 18-19
 4. Tuginedes etteantud andmebaasile teosta alljärgnevad tegevused sama dokumendi (faili) töölehel “Lahendused”:
  1. Vasta küsimustele: Mitme õppuri andmed on kajastatud andmebaasis? Mitu protsenti õppuritest on mehed/naised? Mitu protsenti õppuritest on õppima asunud üldkeskhariduse tunnistusega?
  2. Tee tabelisse uus veerg “Sünniaeg” ning leia õppurite sünnikuupäevad
  3. Koosta sagedustabel erinevatel kuudel sündinud õppurite kohta. Koosta saadud tulemust väljendav joondiagramm.
  4. Koosta sagedustabel erinevatele õppekavadele õppima asunud õppurite kohta. Koosta saadud tulemust väljendav tulpdiagramm.
  5. Tee tabelisse uus veerg “Ees- ja perenimi” ning kirjuta sinna õppuri nimi kujul “E. Perenimi1″
  6. Koosta sagedustabel selle kohta, kust õppurid on saanud kooli infot. Koosta saadud tulemust väljendav sektordiagramm.
  7. Leia I kursusele õppima asunute osakaal. Illustreeri kursuste osakaale sektordiagrammiga.
  8. Sorteeri andmebaasis olevad andmed tähestikulises järjekorras maakondade kaupa. Koosta koondtabel erinevatest maakondadest õppurite  õppekavavaliku kohta. Koosta joondiagramm erinevatest maakondadest pärit õppurite kohta kokku.
 5. Tuginedes etteantud andmebaasile teosta alljärgnevad arvutused. Tulemused peavad olema esitatud korrektselt vormistatud tekstidokumendis.
  1. Kui suur on küsimustikule vastanute arv?
  2. Mitu protsenti vastanutest katkestasid küsimustiku täitmise?
  3. Arvestades, et kogu uuringu valimi moodustasid 252 isikut, siis mitu protsenti moodustab sellest küsimustiku täies mahus täitnute arv. Edaspidises analüüsis võta aluseks need vastanud, kes on küsimustiku täielikult täitnud.
  4. Kui õppija on läbinud kutse ja kõrghariduse õppekava, siis tema nominaalne õppeaeg on kolm aastat, kui ta on läbinud ainult kutsehariduse, siis tema nominaalne õppeaeg on kaks aastat. Kui suur osa kutsehariduse ning kutse- ja kõrghariduse läbinutest on ületanud nominaalset õppeaega?
  5. Mitu vilistlast on kaubandusökonoomika õppekava läbinud ühe või kolme aastaga. Kui suur osa vastanutest on kaubandusökonoomika õppekava läbinud ühe aastaga?
  6. Millised on kolm peamist põhjust kaubandusökonoomika valdkonnas õpingute alustamiseks? Too välja vastavad osakaalud.
  7. Vaadeldes kaugõppe ja päevaõppe õppevormis õppinuid, siis mitu protsenti vastanutestvahetas õpingute ajal õppevormi (päevaõppest kaugõppesse ja kaugõppest päevaõppesse?
  8. Mitu protsenti riigieelarvelisel õppekohal õpinguid alustanutest lõpetas riigieelarvevälisel õppekohal?
  9. Kui suur osa päevaõppe õppevormis õpinguid alustanutest töötas õpingute ajal erialaga seotud töökohal (väga lähedalt, suures osas, mõningal määral)?
  10. Kui paljud vastanutest töötasid õpingute ajal, kuna õpingutest jäi aega üle või majanduslikel põhjustel?
  11. Väljendage sektordiagrammina vastus 16. küsimusele.
  12. Kui suur osa erialasel (väga lähedalt, suures osas) tööl olevatest vastanutest on vahetanud töökohta peale kooli lõpetamist?
  13. Kui suure osa vastanute erialane (väga lähedalt, suures osas) töökoht eeldab rakenduskõrgharidust?
  14. Analüüsi 30. küsimust. Kas vastanute arvates läbitud õppekava, kooli maine või sooritatud praktika mõjutab töökoha saamist?
  15. Kui suur osa õpingute käigus läbitud praktikast mittekasusaanutest töötasid õpingute ajal erialasel tööl (väga lähedalt, suures osas) ja milline oli nende keskmine õppeaeg? Milline oli praktikast mittekasusaanute vanuseline jaotuvus?
  16. Tee koondtabel 33. küsimuse põhjal leides keskmised väärtused. Milliseid järeldusi on võimalik antud tabeli põhjal teha?