Ülesanded

Töötada läbi materjal näiteks vikipeediast ühe riigi kohta ning koostada vastavasisuline esitlus, mis tuleb ette kanda kogu õpperühmale auditoorsetes tundides. Klassikaaslaste esitluste teemad ei tohi kattuda. Näiteks: Eesti, Rootsi, Hispaania, Saksamaa, Läti, Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Soome vmt.
Esitluses peavad olema kajastatud alljärgnevad näitajad: riigi lipp ja vapp, asukoht kaardil ja naaberriigid, riigi üldandmed (rahvaarv, pindala jmt), kliima, taimestik, loomastik, riigikord ja juhid, sümbolid ja tähised, keel, majandus, ajalugu, kultuur ja tähtpäevad, kuidas antud riik mõjutab minu tegevust valitud erialal.

Hindamine (mitteeristav hindamine):

Hindamiskriteerium Lävend
Esitluse struktuur Esitlusel on tiitelslaid, sissejuhatav slaid, sisuslaidid, kokkuvõttev/järelduste slaid ja lõpuslaid
Esitlemine Esitlus on veenev, loogilise ülesehitusega ja sisukas; esitlus koosneb märksõnadest, mida õppur esitluse käigus kommenteerib ja näitlikustab; õppur vastab esitatud temaatilistele küsimustele
Esitluse maht Esitus mahub etteantud aja/mahu piiridesse
Esitluse kujundus Esitlus on koostatud ühtse kujundusega: kasutatud projektori- ja printerisõbralikku värvilahendust, esitlemiseks sobivat teksti suurust ja stiili.
Illustratsioonid/ animatsioonid Esitlus on vajalikul määral ja asjakohaselt illustreeritud; esitluses on eesmärgipäraselt kasutatud slaidide/objektide animeerimist
Autoriõigused Kasutatud materjalidele (sh illustratsioonidele) on viidatud vastavalt kirjalike tööde vormistamise nõuetele