Category: K14 KÕ

III iseseisev töö

Lahenda siin failis olevad tabelarvutusülesanded. Lahendused esitage hiljemalt ÕIS keskkonnas märgitud kuupäevaks e-posti teel.

Loeng IV 08.12.2014

Loengu sisu:

Tabelarvutusülesannete lahendamine (4, 5, 7, 9, 11, 14). Tunnis lahendamata ülesannete kirjeldused on siin. Lahendage ülesanded läbi enne, kui hakkate tegema kolmandat iseseisvat tööd.

Osalejad:

 • Jana
 • Kairis
 • Merike
 • Kelli
 • Maret
 • Merili
 • Marilis-Marjette
 • Taimo
 • Annika
 • Merike
 • Jaanus
 • Triinu
 • Birgit
 • Liis
 • Birgit

Maksumäärad 01.01.2014

Vertikaalse kerimisriba ülanurgas oleval puna-valge kirjul nupul klikates avaneb ristsõna uues aknas, mis võimaldab seda mugavamalt lahendada.

II iseseisev töö

Teosta etteantud tegevused ning vasta küsimustele:

 1. Ava tekstitöötlusprogrammis uus tööleht ning vormista sellele tiitelleht vastavalt kirjalike tööde juhendi nõuetele (töö pealkiri “Test”, töö liik “Iseseisev töö”). Lisa dokumenti küsimuse number, küsimus ja sinna järele lühidalt küsimuse vastus (sisukorda, sissejuhatust ja kokkuvõtet moodustada ei ole vaja).
 2. Vaata läbi video kasutatud allikate vormistamise kohta ning vormista alljärgnevate küsimustele vastamiseks kasutatavate allikate viited ning loetelu vastavalt kirjalike tööde vormistamise juhendile ja eeltoodud videole.
 3. Kirjelda kirjalike tööde vormistamise juhendile vastavate leheküljenumbrite vormistamise protsessi.
 4. Millisel juhul võib kirjaliku töö vormistamisel kasutada ühekordset reavahet (Single)?
 5. Mida tähendavad kirjalikus töös alljärgnevad lühendid ja millal neid kasutada:
  1. s.a.
  2. ibid
  3. et al
 6. Sul on vaja viidata järgneval veebiaadressil asuva artikli uurimistulemusi kajastava peatüki esimesele lõigule: http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/4_2010/lugu4.pdf. Milline näeb välja viide teksti sees ning kirje kasutatud allikate loetelus?
 7. Sul on vaja kirjalikus töös viidata Riigiteataja veebiversioonis olevale Võlaõigusseaduse paragrahvile 23. Milline näeb välja viide teksti sees ning kirje kasutatud allikate loetelus?
 8. Milliste klahvikombinatsioonidega saab tekstitöötlusprogrammis teostada alljärgnevaid tegevusi:
  1. printida
  2. salvestada
  3. teostada leheküljevahetust
  4. muuta teksti paksuks
  5. muuta teksti kaldkirja
  6. märgistada kogu tekst
 9. Mis on plagiaat?
 10. Mida reguleerib Autoriõiguste seadus?
 11. Kuidas arvestada autoriõigustega olles õppija rollis?
 12. Millised nõuded kehtestab töökohale Vabariigi Valitsuse määrus “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”?
 13. Kirjelda ergonoomika seisukohast korrektset tööasendit.
 14. Tööta läbi infokirjaoskuse materjal ja vasta alljärgnevatele küsimustele:
  1. Mis on infokirjaoskus ja miks on see oluline?
  2. Millised on sinu jaoks olulised andmebaasid?
  3. Milliste operaatorite abil on võimalik andmebaasis otsingut täpsustada?
 15. Too välja viis kõige olulisemat meilietiketi põhimõtet. Kuidas arvestad nendega õppijana?
 16. Millised on viis peamist põhimõtet akadeemiliste esitluste koostamiseks?
 17. Kirjelda alljärgnevate tabelarvutusfunktsioonide tööpõhimõtet:
  1. average
  2. if
  3. countif
 18. Millised diagrammil olevad andmed lihtsustavad selle lugemist?

Iseseisev töö esitada e-posti teel vastavalt ÕIS keskkonnas märgitud tähtajale.

 

III loeng 28.10.2014

Loengu sisu:

Esitlustarkvara kasutamise hea tava ja põhilised töövõtted. Tabelarvutusülesanded 0, 1, 2. Neljas ülesanne jäi poolikuks.

Loengus osalejad:

 • Jana
 • Kairis
 • Merike
 • Kelli
 • Maret
 • Merili
 • Marilis-Marjette
 • Taimo
 • Annika
 • Merike
 • Jaanus
 • Kristina
 • Triinu
 • Birgit
 • Kristina
 • Liis
 • Birgit

II loeng 27.10.2014

Loengu sisu:

Tekstitöötlusülesande nr 8 kolme viimase punkti vormistamine ülesandesse nr 6.

Loengus osalejad:

 • Jana
 • Kairis
 • Merike
 • Kelli
 • Maret
 • Merili
 • Marilis-Marjette
 • Taimo
 • Annika
 • Merike
 • Jaanus
 • Triinu
 • Birgit
 • Kristina
 • Liis
 • Birgit

 

I iseseisev töö

Iseseisvalt vormistada etteantud tekst vastavalt kirjalike tööde vormistamise juhendile. Töösse vormistada õigesse kohta vastavalt etteantud näidisele joonis ja tabel.

Kuna me ei jõudnud I sessioonil läbi vaadata jooniste ja tabelite koostamist, siis ei ole kohustuslik töö esitamine järgmiseks sessiks. Töö esitada hiljemalt 21.12.2014 e-posti aadressile kristiina/ät/lvrkk.ee

Küsimus

Mis tundus esimesel sessioonil toimunud arvutiõpetuse tundides olevat keeruline? Mida teadsin ja oskasin juba varem teha?

Vastamiseks vajuta postituse pealkirjal “Küsimus” ning lisa kommentaar.

I loeng 02.10.2014

Loengu sisu:

Tekstitöötluse ülesande nr 6 teksti vormistamine vastavalt kirjalike tööde vormistamise juhendile. Ülesande nr 8 kahe esimese punkti vormistamine 6. ülesande sisse.

Loengus osalejad:

 • Jana
 • Kairis
 • Merike
 • Kelli
 • Maret
 • Merili
 • Marilis-Marjette
 • Taimo
 • Annika
 • Tomas
 • Merike
 • Jaanus
 • Kristina
 • Triinu
 • Birgit
 • Kristina
 • Liis
 • Birgit

Aineprogramm